Z世代達人

播出日期:22/6/2018

最新嘅科技資料、潮流玩意,都有《Z世代達人》麥卓華到處搜羅送到你面前!

雖然有啲商場或者食店都有提供充電服務,不過缺點係你要坐定定等充電。咁如果想拎住嚿電一路充一路行又有無辦法呢?

今日就介紹 MobiJuce共享充電服務。首先我哋要下載MobiJuce手機應用程式,你可以選擇用Facebook或者Google account登入,又或者用你嘅手機號碼註冊,之後你就要輸入你嘅信用卡付款資料,推廣期內只要你輸入左信用卡資料仲會多送你$20服務費添。

只要透過手機應用程式,你附近嘅Mobijuce熱點就會列晒出嚟,仲會分別話俾你聽唔同機種有幾多嚿電可以借添!

只要打開個App,揀左下角嘅「借電」選項,之後就會提示你掃描充電站上面嘅QRCode,嘟一嘟,佢就會叫你選擇你想要嘅充電頭,之後按確認,你就會見到充電站上面會有閃燈提示你去拎電價啦!


只要去到任何一個mobijuce充電站,將用完嘅電放返落去其中一個空格入面,確認上鎖,就完成還電嘅程序啦!電話仲會即刻收到確認還電嘅通知添!


現時MobiJuce既收費係每30分鐘$2,對於成日唔記得叉電又唔帶充電嘅朋友,呢個價錢,絕對超值啦!

《Z世代達人》
主持:麥卓華

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims