Z世代達人

播出日期:25/3/2020

5G 除咗講速度之外,實際嘅應用原來都好多元化個喎。早前我就應邀出席 HKT 旗下 1010 同埋 csl 嘅 5G 服務體驗,今日就同大家介紹一吓!
原來除咗一般手機同埋上網裝置之外,5G 喺商業上面嘅應用亦都相當廣泛。首先睇吓喺呢個醫院嘅情景入邊,醫療團隊可以透過接近即時嘅高清畫面傳送,睇到成個手術嘅過程。對於喺偏遠地區急救、甚至作為教學,喺呢個醫療人手緊張嘅年代,有效提高效率。你可能會同我一樣有個問題,正常 Wi-Fi 都可以做到喇,點解要用 5G 呢?Wi-Fi 好多時都要喺特定嘅地點先至有,但係當 5G 網絡覆蓋完善之後,每一部儀器都內置咗 5G 嘅上網功能,就可以忘記設定 Wi-Fi 嘅煩惱,亦都可以隨時隨地提供服務。唔好睇小 5G 低時延呢個特點,喺呢類型嘅手術場合,Delay 少少,都可能會導致出錯㗎!
除咗講到做手術咁大件事,原來 5G 喺問診同埋照顧病人方面亦都幫到手個喎。呢個畫面見到嘅就係一個 5G 機械人,喺病房幫病人量度體溫同埋問診嘅情景,當醫療機構面對人手短缺嘅情況,呢類型嘅裝置同埋配套就有效咁減輕人手嘅壓力,而且亦都降低咗醫護感染嘅風險添!
呢位哥哥仔帶住呢副智能眼鏡又有啲乜用呢?原來不久嘅將來透過 5G 上網嘅智能眼鏡,控制室就可以好似咁樣,清楚咁睇到同埋提示相關嘅同事喺維修嘅程序,進一步避免出錯,同埋訓練新人就未必一定要行孖咇啦!
5G服務喺商業上面嘅應用的確就好多,不過對於好似我哋咁嘅大眾用戶,又有啲乜嘢吸引嘅地方呢?下一集再同大家介紹吓!

《Z世代達人》
麥卓華

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims