Z世代達人

播出日期:30/3/2018

最新嘅科技資料、潮流玩意,都有《Z世代達人》麥卓華到處搜羅送到你面前!
 
唔知你有無試過,有時在街上或者透過收音機聽到首好聽既歌,但又講唔出歌名,想再搵番來聽都未必搵到。原來一個簡單既手機應用程式就可以幫到你!
 
今日同你介紹既就係 Shazam 呢個App。根據資料,呢個手機應用程式己經可以識別到包括廣東話及普通話在內超過150億首歌。你只要在聽到你鐘意既音樂時開呢個App,程式就可以於數秒時間之內話你知首歌既歌名及相關資料,而且更會提供連結俾你去部份音樂平台聽呢首歌!
 
不過提提你,呢個App暫時只係支援辨認已發行既原版歌,如果你去到一D Live Show、又或者好似我咁自己唱… 就未必一定認到喇!
 
 
《Z世代達人》
主持:麥卓華

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims