Z世代達人

播出日期:23/3/2018

最新嘅科技資料、潮流玩意,都有《Z世代達人》麥卓華到處搜羅送到你面前!

擴增實境技術 AR 在我們的日常生活入面已經越來越普及。呢個技術而家已經可以應用喺我哋買傢俬嘅層面啦。今日就嚟睇吓IKEA旗下嘅手機應用程式Ikea Place啦!

你可以喺 iOS平台 App Store搵到IKEA Place呢個流動應用程式,打開呢個應用程式,就會顯示各款唔同嘅傢俬,跟住就可以利用AR擴增實境技術,將件傢俬放喺相應嘅位置,睇你睇下啱唔啱你style。

另外,呢個流動應用程式,仲可以俾你影張相搵類似嘅物件,好方便架!

《Z世代達人》
主持:麥卓華

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims