Z世代達人

播出日期:27/9/2019

Samsung 手機嘅 Smart Octopus 功能喺香港都推出咗一段時間,拎住部電話就可以搭車買嘢的確好方便,但係如果想用信用卡增值賺積分又唔想登記自動增值服務嘅,就唯有硬食手續費。不過,只要你用電子支付平台,原來連呢個手續費都慳埋!點做法?等我同大家睇吓!

首先你要開啟八達通手機應用程式,跟住揀「設定」、「個人資料及設定」、「轉數快登記設定」入面睇吓自己係唔係已經登記咗「轉數快」服務。好似我咁就已經登記好喇!如果未登記,其實只需要輸入同埋確認你嘅電話號碼同埋電郵地址就可以即時開通㗎喇!

跟住我就會起嚟去 Payme,在下面嘅功能表揀「付款」、之後自己打返自己嘅電話號碼、按確定之後就喺下面揀「以轉數快付款」、之後記得揀埋唔係預設戶口,而係八達通。跟住確認埋你嘅身份同埋用信用卡增值,呢$100就會喺信用卡扣除時即時轉到你嘅八達通OEPay戶口。

最後你只需要開返八達通手機應用程式,係Samsung的一項入揀「增值」、之後揀番錢包入邊嘅餘額同入返銀碼,成個交易就完成㗎喇!
又可以信用卡又唔使俾手續費,咁就既方便又着啦!

《Z世代達人》
麥卓華

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims