Z世代達人

播出日期:4/12/2019

八達通由推出至今,儲值上限一直都係維持喺港幣 $1000。有時買下嘢飲同埋搭車就當然夠用啦,但係有時又真係未必夠用個喎,好似日泊嘅停車場費用咁,泊多幾日都未必夠,所以詢眾要求,八達通由 2019 年 12 月 1 號開始,就提高最高儲值上限到港幣 $3000 喇。

如果你嘅實體八達通卡係喺 2019 年 12 月 1 號之前發出,你有兩種方法提升最高儲值額。你可以去就近嘅八達通服務站,撳一撳個畫面,揀提升儲值限額,跟住拍卡,你張儲值咭嘅儲值上限就成功提升咗喇!

如果你嘅 Android 手機有配備 NFC 同埋安裝咗八達通 App,你亦都可以打開你嘅手機八達通應用程式,喺選單揀管理八達通卡,揀返你要提升嘅嗰張,再揀提升儲值限額,跟住拍埋卡就搞掂!

如果你用緊嘅係三星手機嘅 Smart Octopus 功能,你亦都可以直接喺八達通手機應用程式入邊,揀返提升儲值限額嘅 Banner,之揀 Smart Octopus,再直接揀返提升儲值限額,進行身份認證咁就搞掂哂㗎喇!

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims