Z世代達人

播出日期:12/6/2019

今時今日大家都鍾意用飛行里數換機票去旅行,用信用卡積分換飛行里數係其中一種最容易儲里數嘅方法。不過原來同一間銀行嘅積分用唔同嘅方法去兌換,可能會換多好多里數。今日介紹嘅方法就係其中一個例子。

匯豐銀行一向都可以用佢哋嘅信用卡嘅獎賞錢,以每1蚊獎賞錢換10里亞洲萬里通飛行里數,不過每年要俾$300年費先至可以兌換。

但係近期佢哋同Moneyback 易賞錢 合作,雙方嘅積分可以互相兌換,將獎賞錢兌換到Moneyback 易賞錢 之後再轉換為亞洲萬里通,每1蚊嘅獎賞錢就可以兌換到12.5里,比之前多咗百分之二十五,連$300年費都慳埋,仲要即時到帳唔駛等。聽落好似好複雜,但係其實要做一啲都唔難,今日就等我做次俾大家睇!
 
首先你要下載匯豐銀行嘅 Reward+ 同埋 Moneyback 嘅 易賞錢 呢兩個手機應用程式。之後打開 Reward+、以你嘅流動理財登入呢個程式。

去到主頁之後,揀下面嘅「我的RC」,RC 即係 Reward Cash,之後再揀「兌換獎賞錢」、跟住落嚟要先連結你嘅 Moneyback 易賞錢戶口,好似我咁揀「連結至獎賞錢戶口」、接受條款之後再確定你喺紀錄入面嘅電話同電郵,之後輸入11位數字嘅易賞錢戶口號碼,跟住就可以兌換,好似我今日兌換1000獎賞錢 咁就搞掂!

好唎,打開 Moneyback,你會見到頭先換嘅 50000 分已經即時到咗帳。

之後你只要去「積分互換」、揀「亞洲萬里通」、再輸入 Asia miles嘅會員登入作核實,之後揀埋想換幾多里數,入多次密碼,里數就即時收到!

另外,在推廣期內做兌換,仲可以得到額外50%或者最高2500分嘅Moneyback易賞錢,不過要留意嘅,就係呢個獎賞會喺幾個月之後先至入帳,計下呢度即係又多咗六百幾個miles用喇!

《Z世代達人》
麥卓華

#asiamiles #moneyback #HSBC

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims