Z世代達人

播出日期:21/11/2018

相信大家同我一樣,都有用開 PayMe嘅習慣,唔知你知唔知如果你在設定PayMe嘅時候唔更改預設嘅私隱設定,你嘅消費一舉一動都會隨時俾人你嘅朋友睇晒呢?
 
早前當我登入自己PayMe嘅時候,突然見到有啲同自己無關嘅交易,起初仲以為自己嘅PayMe戶口俾人盜用咗。再睇下,如來付錢或者收錢方都係自己嘅朋友,又或者係之前我俾過錢嘅網上賣家,連佢哋俾咗錢邊個或者收咗邊個錢、用途、都一一見到… 都唔好話唔恐怖。當時都以為係PayMe系統有漏洞,錯配咗啲交易紀錄。但當我再睇真啲,原來呢個係PayMe嘅設計!你係可以睇到朋友嘅交易… 俾錢租羽毛球場、邊個同邊個食Lunch、又或者網上買咗啲乜嘢都睇埋!都唔好話唔驚!
 
如果你唔想成為受害者,原來你唔需要停用PayMe App!只要跟住我咁樣做一個簡單嘅設定,你嘅朋友就睇唔到你嘅交易活動。你只要去左面嘅選擇列揀番「設定」、之後揀「預設私隱設定」、之後呢到兩個選項,包括你俾錢朋友同埋收朋友錢嘅交易,都揀番「不公開」,咁就大功告成!
 
如果你入PayMe見到你朋友係受害者,快啲Send呢段片俾佢哋改設定喇! 
 
《Z世代達人》
麥卓華

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims